ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
 
 
15-03-2562 สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับการเมืองก่อนการเลือกตั้ง
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-03-2562 สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “คนใต้กับนโยบายพรรคการเมือง”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-01-2562 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery ประจำปีงบประมาณ 2562 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-01-2562 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-01-2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (Strategic Research Issue: SRI9) ประเด็นวิจัย “บทบาทครอบครัวและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการปรับสมดุลโครงสร้างและคุณภาพประชากรไทย”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30-11-2561 สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-01-2561 ขั้นตอนการยื่นจดขอ/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย (ผู้อำนวยการแผนงาน) และคณะ ผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากแผนโครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสำหรับ
เยาวชนตกหล่นและ สูญหายจากระบบการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยประกอบด้วยชุดโครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
        1. เรื่อง “การลดอัตราตกหล่นและการสูญหายจากระบบการศึกษาของเยาวชนในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย (หัวหน้าโครงการย่อย) และคณะ
        2. เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจสำหรับชายแดนใต้ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” โดย ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี (หัวหน้าโครงการย่อย) และคณะ
งบประมาณสนับสนุนตลอดโครงการ 928,000 บ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วารีพร ชูศรี, ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี, อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์ และ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง ผู้วิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบต่อครอบครัวจากการดื่มสุราของผู้ป่ายโรคติดสุรา
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา งบประมาณสนับสนุน 280,160 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 90,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th