ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
 
 กำหนดเปิดรับทุนวิจัยทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะ (ปิดรับรอบ 2-2560 วันที่ 31 ต.ค. 60)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 (เปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRMS วันที่ 2 ต.ค. 60 - 15 พ.ย. 60)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project) ประจำปี 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.วารีพร ชูศรี, ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี, อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์ และ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง ผู้วิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบต่อครอบครัวจากการดื่มสุราของผู้ป่ายโรคติดสุรา
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา งบประมาณสนับสนุน 280,160 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 90,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ นนทิการและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตำนานหัวภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 119,200 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็คและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วยและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "การลดอัตราการลาออกกลางคันและแนวทางการส่งสริมการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณสนับสนุน 757,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วยและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจัยที่มุ่งเป้า
ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย "สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)" โครงการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หาพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้ภาคเกษตรในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของจังหวัดสงขลา งบประมาณสนับสนุน 600,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับเด็ก
ที่สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพัฒนาพื้นที่ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 532,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th