slide-24
slide-5
slide-11
slide-3
previous arrow
next arrow

ข่าวสารทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ

📢📢ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 --------------------------------------- 👉🏻หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 🎯Program 17 แก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ 🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ⏰สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา...

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2565 ในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2565 ในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดระบบรับสมัครเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ⏰ ประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปี 2565 (เลือกสมัครประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น) 1.สุนทรียภาพข้ามศาสตร์ – มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2.เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital...

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2565

Program 16: ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แผนงาน: โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประเด็นมุ่งเน้น 1. การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น 2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน...

กิจกรรมและการตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” (Regional Research Expo and Inventors’ day 2021)

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” (Regional Research Expo and Inventors’ day 2021) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบเสมือนจริง Online และ Onsite ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 📌  ณ https://regionalresearchexpo.sru.ac.th...

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยที่รับทุน หน่วย บพท. เข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล ทำหน้าที่เป็น Manuscript Editor📢📢📢 🎯การเปิดรับและให้จัดส่ง Manuscript ดังนี้ รอบที่ 1 : 1-30 ตุลาคม 2564 รอบที่ 2 :...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี * รับจำนวนจำกัด * บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Communications) 🔺ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิก!!! กำหนดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่นี่ ☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th/conference สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 341 ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242 E-Mail: hu_conference@hu.ac.th

ผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

หาดใหญ่โพล (Hatyai Poll)

Quick Links

การลงพื้นที่วิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความห่วงใยในสุขภาพของคณาจารย์ผู้ทำวิจัยทุกท่าน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงขอให้ทุกท่านงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยในพื้นที่วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหากท่านใดมีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขอให้ติดตามและปฏิบัติตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย จังหวัด และรัฐบาลต่อไป

ประกาศ/นโยบาย/มาตรการ Covid-19