ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ประวัติหาดใหญ่โพล

ความเป็นมาของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (HATYAI POLL)


         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆและเพื่อนำผลของการสำรวจไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผน การบริหารและการพัฒนาองค์กรต่างๆ  ในปี  พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงได้มอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้ชื่อ หาดใหญ่โพล (HATYAI POLL) โดยมุ่งหวังเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแง่มุมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในระยะแรก หาดใหญ่โพล มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  และเผยแพร่ผลสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL สู่สาธารณะชน
ซึ่งได้รับการตอบสนองจากสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 

         ในปีพ.ศ.2550 หาดใหญ่โพลไ้ด้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมประชานชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นเสียงสะท้อน
ความคิดเห็นต่างๆในวงกว้าง และได้รับการตอบสนองจากสื่อมวลชนเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันหาดใหญ่โพลได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนมากกว่า 100 เรื่อง ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆหลากหลาย ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังมีบทบาท
ในการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากหน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน           

 

ขอบเขตในการจัดทำหาดใหญ่โพล

1. ประเด็นในการจัดทำหาดใหญ่โพล
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • สังคม
2. ระยะเวลาในการจัดทำหาดใหญ่โพล
 • มีการจัดทำหาดใหญ่โพล 2 เรื่องในแต่ละเดือน
3. กลุ่มเป้าหมาย
 • ประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้

ผลงานเด่นของหาดใหญ่โพล ในรอบปีการศึกษา 2555

  1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญและผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี
  2. ผลกระทบของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเมืองหาดใหญ่
  3. มุมมองของประชาชนกับหวย 2 ตัว 3 ตัว ออนไลน์
  4. ประชามติเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
  5. พลิกโฉมการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  6. สุขสงกรานต์ สมานญาติ ปราศจากอุบัติเหตุ
  7. ประชาชนคิดอย่างไรกับปัญหาความมั่นคงของรัฐ
  8. ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
  9. ผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 9 เดือน

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th