ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ
เรื่อง: การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
วันที่ประชาสัมพันธ์: 24/6/2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ  ปี ๒๕๕๗

กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

 

save  ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศทุน

ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ

๑  ขั้นตอนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)  ขอให้ผู้เสนอโครงการนำเสนอเอกสารเชิงหลักการ โดยส่งตรงมายัง สกว. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดย

                ๑.๑)  กลุ่มมหาวิทยาลัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิงหลักการ (แบบเอกสารเชิงหลักการ save ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม concept paper กลุ่มมหาวิทยาลัย

                ๑.๒)  กลุ่มสถาบัน/หน่วยงาน (เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนกลาง)  สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิงหลักการ (แบบเอกสารเชิงหลักการ save ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม concept paper กลุ่มสถาบันกลาง

                 ทั้งนี้ สกว.จะเชิญผู้สนใจเสนอเอกสารเชิงหลักการมาร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานหลังครบกำหนดประกาศรับเอกสารเชิงหลักการไม่เกิน 2 สัปดาห์  และให้ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์มายัง สกว. ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

                *** โปรดศึกษารายละเอียดการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ทุกขั้นตอนจากเอกสารรายละเอียดประกาศทุน

            ๒  ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตามที่กำหนด ภายในวันที่   สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญาหากโครงการได้รับการอนุมัติ

                ๒.๑)  กลุ่มมหาวิทยาลัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบข้อเสนอโครงการ)
save ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full Proposal กลุ่มมหาวิทยาลัย

                ๒.๒)  กลุ่มสถาบัน/หน่วยงาน สามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
(แบบข้อเสนอโครงการ save ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full Proposal กลุ่มสถาบันกลาง

                *** โปรดศึกษารายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ทุกขั้นตอนจากเอกสารรายละเอียดประกาศทุน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข -๒๒๗๘-๘๒๐๕ -๒๒๗๘-๘๒๓๖-๓๗,-๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ email : benjamas@trf.or.thbenyapa@trf.or.thtuangporn@trf.or.th

     

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th