ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ
เรื่อง: การรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การศึกษาตลาดการจ้างรถเกี่ยวข้าว (combined harvester) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ”
วันที่ประชาสัมพันธ์: 24/6/2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

   

ประกาศ
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
“การศึกษาตลาดการจ้างรถเกี่ยวข้าว (combined harvester) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ”
สานักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
โดยการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

การเสนอโครงการและกาหนดการ
ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วยหัวข้อ และระบุรายละเอียด ดังตัวอย่างใน “แบบโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย” ดังในภาคผนวก ก

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ตามแบบฟอร์มส่วนที่ 1 และ 2 จ้านวน 3 ชุด พร้อมข้อมูลที่บรรจุใน CD 1 ชุด มายัง

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
ผู้ประสานงาน
ส้านักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B อาคารมหานครยิบซั่ม
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 
File Description File size Downloads
Download this file (doc03062557.pdf)doc03062557.pdf ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 148 kB 266
Download this file (form030062557.doc)form030062557.doc แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ 139 kB 119
     

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th