ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ
เรื่อง: คอบช. การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) กลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
วันที่ประชาสัมพันธ์: 7/7/2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่                         - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
                        - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
                        - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
                        - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
                        - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)                         - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
             ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” ตลอดจนหน่วยวิจัย
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

            ในการนี้ วช. ได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศจำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง (รอบ ๒) ได้แก่ การสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้างการรับรู้ภาษาไทย
ในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ Single window โดยท่านสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

            1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
อุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
 (รอบ 2) (การสร้างสรรค์งานศิลป์ การสร้าง
การรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก และการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้) 

            2. กรอบการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) 
3 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 

                        2.1 การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
                        2.2 การสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก 
                        2.3 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

            3. การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย โดยลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.tnrr.in.th./project และเลือก (Select) กลุ่มเรื่องที่ต้องการสมัคร

            4. คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว 

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์  https://www.tnrr.in.th/project

รับข้อเสนอระหว่างวันที่  1  กรกฏาคม  –  15 สิงหาคม  2557


  ประกาศ ปปช.

   
 ลงทะเบียนส่งข้อเสนอได้ที่นี่ 
https://www.tnrr.in.th/project

 

     

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th