ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ
เรื่อง: วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
วันที่ประชาสัมพันธ์: 7/7/2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ
The National Natural Science Foundation of China (NSFC) ได้ลงนามนบันทึกความเข้าใจเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
ทั้งสองประเทศ

            บัดนี้ วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2557 ด้านพลังงานทดแทน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยนักวิจัยสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

           1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยปีงบประมาณ 2557 ด้านแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

           2. กรอบการวิจัยพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ปี 2557
           3. แบบ วช. 1ช (แผนงานวิจัย)
           4. แบบ วช. 1ย-วช. 1ด (โครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยภายใต้แผน)
           5. คู่มือประกอบการเขียน แบบ วช. 2 ค- (แผน)
           6. คู่มือประกอบการเขียน แบบ วช. 1 ค-(โครงการเดี่ยว)
           7. รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
           8. ตารางสรุปการแลกเปลี่ยนแปนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
           9. แบบฟอร์ม-นักวิจัยไทยเดินทางไปต่างประเทศ

คู่มือการใช้งานระบบ NRCT Single Window (สำหรับนักวิจัย) <<--Download

 

     

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th