ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ
เรื่อง: ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5
หัวข้อ "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน"
วันที่ประชาสัมพันธ์: 15/7/2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 หัวข้อ "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน"

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 และผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vijai.rru.ac.th/research/ 
     

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th