ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ

เรื่อง: เอกสารเผยแพร่ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ช่วง Twilight Program
        [วิจัยเชิงปริมาณ และ วิจัยเชิงคุณภาพ]

วันที่ประชาสัมพันธ์: 02/09/2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิจัยเชิงปริมาณ
 
1.
การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 
2.
การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
 
3.
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
 
4.
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
 
5.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
     
วิจัยเชิงคุณภาพ
  1. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
 
2.
เทคนิคและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
 
3.
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์
 
4.
แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 1 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
 
5.
แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 2 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
  6. แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 3 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
  7. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th