ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ

เรื่อง: เอกสารเผยแพร่ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ช่วง Twilight Program
        [วิจัยเชิงปริมาณ และ วิจัยเชิงคุณภาพ]

วันที่ประชาสัมพันธ์: 02/09/2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิจัยเชิงปริมาณ
 
1.
การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
 
2.
การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
 
3.
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
 
4.
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดย รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
 
5.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
     
วิจัยเชิงคุณภาพ
  1. การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
 
2.
เทคนิคและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
 
3.
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์
 
4.
แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 1 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
 
5.
แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 2 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
  6. แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชุด 3 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
  7. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th