ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่นๆ

เรื่อง: เอกสารเผยแพร่ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ช่วง Twilight Program

วันที่ประชาสัมพันธ์: 25/08/2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TW 43 - เทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ
  TW 44 - การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ
  TW 45 - การวิจัยและประเมินนโยบายด้วยเทคนิค propensity score matching
  TW 68 - เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
  TW 69 - การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ
  TW 96 - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล
  TW 98 - ประเด็นสำคัญและน่าสนใจในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
  TW 99 - การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research)

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th