ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย
สู่การปฏิบัติการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ"
ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (วันที่ 1 กรกฏาคม 2563)
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงชันโรง (อุง)
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ
Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยในภูมิภาค:(TNRR)
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม
เรื่อง การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ รุ่นที่ 3)
ม.หาดใหญ่ เดินทางเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี 2559
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
สนทนากลุ่มเรื่องทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านศึกษาศาสตร์ ณ ห้องสมุย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ม.หาดใหญ่เข้าร่วมนำเสนอโครงการ เดิน-วิ่งม.หาดใหญ่ นานาชาติ เพื่อสันติภาพ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ครั้งที 3
คณะผู้วิจัย เข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับชาติ
การประชุมระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 4 มีนาคม 2559
ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.หาดใหญ่ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
คณะทำงานโครงการวิจัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา (เครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย)
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมเพื่อพิจารณานำเสนองานวิจัย โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ (วช. ) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2558
การประชุมเครือข่ายการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ในความร่วมมือระหว่าง วช.และ สกว.ณ ห้องประชุมกัปตัน อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การวิจัย (TDR) โดย อ.ปัญจา ชูช่วย
ณ ห้อง U-309 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2558
โครงการ"อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ" โดยมี ดร.มันทนชัย สุทธิพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้อง U-309 อาคาร U-Plaza วันที่ 30 กันยายน 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 APHEIT Conference 2015 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 (Business and Economics
Conference 2015) ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ม.หาดใหญ่ ร่วมงานการประชุม วิชาการ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4" วันที่ 29-30 มกราคม 2558
บรรยากาศการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Career Talk ของงานวิจัยการตลาด" โดยคุณนัชชา โรจน์วิถี
และคุณวสุพล ตรีโสภากุล @ U 301 อาคาร U Plaza ม.หาดใหญ่ วันที่ 8 กันยายน 2557
โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ในหัวข้อ
"เกณฑ์คุณภาพภายนอกรอบสี่" โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสมุย 3202
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์ “ระดับดีมาก”
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 
โครงการ"เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก" โดย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมและเสนอ บทความวิจัย ในงาน International Conference On Green Asia and Sustainability Forum วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
การอบรมงานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรี เรื่อง เทคนิคการผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ณ ห้อง U-301 วันที่ 23 เมษายน 2557
โครงการเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต
ณ ห้อง U-301 วันที่ 6 มีนาคม 2557
โครงการเสวนาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ ณ ห้อง U-306 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการ Hatyai Poll สร้างสัมพันธ์สื่อมวลชน เสวนา "มุมมองสื่อมวลชนกับก้าวต่อไปของหาดใหญ่โพล"
โดย คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
และ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการำนักสื่อสารองค์กร ณ ห้อง U-301 อาคาร U-Plaza
วันที่ 10 มกราคม 2557

ประมวลภาพอื่นๆ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th