ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
แบบฟอร์ม สวพ.

เลขที่

ชื่อแบบฟอร์ม

Download

สวพ. 3/001

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper)  
* สำหรับทุนวิจัยทั่วไป                               

สวพ. 3/001

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper)  
* สำหรับทุนวิจัยสถาบัน                           

สวพ. 3/002

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper ที่แก้ไขแล้ว)

สวพ. 3/003

ใบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สวพ. 3/004

หนังสือพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

สวพ. 3/005

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

สวพ. 3/006

เอกสารการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 

สวพ. 3/007

แบบฟอร์มเสนอ Full Proposal

สวพ. 3/008 

แบบฟอร์มเสนอ Research Report เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย

สวพ. 3/009

แบบฟอร์มเสนอบทความวิจัย

สวพ. 3/010

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการรับค่าตอบแทนการปรึกษางานวิจัย

สวพ. 3/011 

แบบฟอร์มขยายระยะเวลาโครงการวิจัย

สวพ. 3/012

แบบฟอร์มยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย

สวพ. 3/013

แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก
* สำหรับทุนภายนอก

สวพ. 3/014

แบบฟอร์มขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัยภายนอก

สวพ. 3/015(1)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
* สำหรับเกิน 1 วัน

สวพ. 3/015(2)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
* สำหรับไม่เกิน 1 วัน

สวพ. 3/016(1)

แบบขออนุญาตเดินทางไปรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
(กรณีเกิน 1 วัน)

สวพ. 3/016(2)

แบบขออนุญาตเดินทางไปรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีไม่เกิน 1 วัน)

สวพ. 3/017

รายละเอียดการบันทึกFile

สวพ. 3/018(1)

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์

สวพ. 3/018(2)

ตัวอย่างการทำเอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์

สวพ. 3/019

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

สวพ. 3/020

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

สวพ. 3/021

แบบฟอร์มการยินยอมให้นำบทความมายื่นขอรับค่าตอบแทน

สวพ. 3/022

แบบประเมินการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย (Concept Paper) เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน

สวพ. 3/023

แบบประเมินโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์( Full Proposal)

สวพ. 3/024

แบบประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สวพ. 3/025

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา/ศูนย์วิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

แบบฟอร์มการแบ่งสัดส่วนเงินทุนวิจัยจากภายนอก

สวพ. 3/028(1)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและ
ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการ * สำหรับเกิน 1 วัน

สวพ. 3/028(2)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและ
ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการ * สำหรับไม่เกิน 1 วัน

สวพ. 3/029

แบบฟอร์มขอเบิกสมุดบัญชีธนาคาร

สวพ. 3/030)

แบบสังเคราะห์งานวิจัย

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th