ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 

บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษางานวิจัยทั้งกระบวนการแก่ผู้ทำวิจัย
             - คู่มือการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม
             - ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การขอไป Conference
             - สำหรับผู้ที่ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ
             - Beall's list (รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์)
             - การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI , SCImago และ ISI
             - การขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการห้องค้นคว้างานวิจัยแก่ผู้สนใจในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการวิจัย
             - ทางสำนักวิจัยฯ จะมีการรวมเล่มรายงานวิจัยที่แล้วเสร็จไว้ยังห้องสมุดสำนักวิจัยฯ ผู้สนใจยืมเล่มสำหรับ
สำเนาเอกสาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่เลยค่ะ >> คลิกเลย
             - อีกหนึ่งช่องทางสำหรับห้องสมุดสำนักวิจัยฯ ในรูปแบบไฟล์บทความ >> คลิกเลย
3. ให้บริการสำรวจความคิดเห็น / ประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
             - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลิกเลย
4. ให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน และส่งเสริมทุนการวิจัยภายนอก
             - ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th