ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 

บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษางานวิจัยทั้งกระบวนการแก่ผู้ทำวิจัย
             - คู่มือการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม
             - ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การขอไป Conference
             - สำหรับผู้ที่ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ
             - Beall's list (รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์)
             - การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI , SCImago และ ISI
             - การขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการห้องค้นคว้างานวิจัยแก่ผู้สนใจในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการวิจัย
             - ทางสำนักวิจัยฯ จะมีการรวมเล่มรายงานวิจัยที่แล้วเสร็จไว้ยังห้องสมุดสำนักวิจัยฯ ผู้สนใจยืมเล่มสำหรับ
สำเนาเอกสาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่เลยค่ะ >> คลิกเลย
             - อีกหนึ่งช่องทางสำหรับห้องสมุดสำนักวิจัยฯ ในรูปแบบไฟล์บทความ >> คลิกเลย
3. ให้บริการสำรวจความคิดเห็น / ประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
             - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลิกเลย
4. ให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน และส่งเสริมทุนการวิจัยภายนอก
             - ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th