ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
บุคลากร


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร.074-200-300 ต่อ 220
E-mail : tasanee@hu.ac.th

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร.074-200-300 ต่อ 347
E-mail: Suchada@hu.ac.th

อาจารย์สุพรรณี เกศรินทร์
อาจารย์บริหาร ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร. 074 200 300 ต่อ 341
E-mail: supannee@hu.ac.th

นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
เจ้าหน้าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 347
E-mail: duigyada@hu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: nuttinee@hu.ac.th

                 

                        นายจิรวัฒน์ นนทิการ
           เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
                   โทร.074-200-300 ต่อ 374
                   E-mail: jirawat@hu.ac.th

                  

                    นางสาวสุภาพรรณ  เซ่งแก้ว
             เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
                    โทร.074-200-300 ต่อ 211
                   E-mail: supapan@hu.ac.th

นางเกศนภา บัวบรรจง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: ketnapa@hu.ac.th

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th