ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
บุคลากร


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 220
E-mail : tasanee@hu.ac.th

ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: yaowalak@hu.ac.th

นางเกศนภา บัวบรรจง
เลขานุการ/งานสารบรรณ
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: ketnapa@hu.ac.th

ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา  ชูช่วย
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: punja@hu.ac.th

นายจิรวัฒน์ นนทิการ
นักวิจัย/เจ้าหน้าที่งานหาดใหญ่โพล
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: jirawat@hu.ac.th

 

ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ ____________________________________________

นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: nuttinee@hu.ac.th

 

นางสาวสุภาพรรณ  เซ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนทุนวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: supapan@hu.ac.th

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th