ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย
        วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมการประสานงานการศึกษาวิจัย และการบริหารวิชาการ
สู่สังคมด้วยมุ่งหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้  ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้ออำนวย
ประโยชน์ให้คนและชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง

        สำนักวิจัยและพัฒนามีความมุ่งมั่นในการเป็น สถาบันวิชาการเพื่อการประสานงานการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสำนักวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพขององค์กร
โดยได้จัดวางระบบการประกันคุณภาพสถาบัน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพผลงานวิจัย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยบุคลากร
ทุกคนในองค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานในระบบ มาตรฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมี
การทบทวนและพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง

        จึงได้จัดตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาเมื่อ พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน วิจัยของบุคลากรใน
วิทยาลัย อีกทั้งงานวิจัยถือเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในอันที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้กับ
สังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์
       "สนับสนุนการบริหารงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ"

พันธกิจ
        มุ่งบริหารจัดการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (หาดใหญ่โพล) โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th