ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย
        วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมการประสานงานการศึกษาวิจัย และการบริหารวิชาการ
สู่สังคมด้วยมุ่งหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้  ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้ออำนวย
ประโยชน์ให้คนและชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง

        สำนักวิจัยและพัฒนามีความมุ่งมั่นในการเป็น สถาบันวิชาการเพื่อการประสานงานการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสำนักวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพขององค์กร
โดยได้จัดวางระบบการประกันคุณภาพสถาบัน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพผลงานวิจัย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยบุคลากร
ทุกคนในองค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานในระบบ มาตรฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมี
การทบทวนและพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง

        จึงได้จัดตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาเมื่อ พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน วิจัยของบุคลากรใน
วิทยาลัย อีกทั้งงานวิจัยถือเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในอันที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้กับ
สังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์
       "สนับสนุนการบริหารงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ"

พันธกิจ
        มุ่งบริหารจัดการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (หาดใหญ่โพล) โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th