ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
 
 สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วช. ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2561
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 90,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ นนทิการและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตำนานหัวภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 119,200 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็คและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วยและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "การลดอัตราการลาออกกลางคันและแนวทางการส่งสริมการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณสนับสนุน 757,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วยและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจัยที่มุ่งเป้า
ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย "สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)" โครงการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หาพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้ภาคเกษตรในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของจังหวัดสงขลา งบประมาณสนับสนุน 600,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับเด็ก
ที่สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพัฒนาพื้นที่ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 532,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th