ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
 
 
สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง "ประชาชนชาวใต้กับการเลือกตั้งปี 2562"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขั้นตอนการยื่นจดขอ/ต่อ/เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย (ผู้อำนวยการแผนงาน) และคณะ ผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากแผนโครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสำหรับ
เยาวชนตกหล่นและ สูญหายจากระบบการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยประกอบด้วยชุดโครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
        1. เรื่อง “การลดอัตราตกหล่นและการสูญหายจากระบบการศึกษาของเยาวชนในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วย (หัวหน้าโครงการย่อย) และคณะ
        2. เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจสำหรับชายแดนใต้ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” โดย ดร.ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี (หัวหน้าโครงการย่อย) และคณะ
งบประมาณสนับสนุนตลอดโครงการ 928,000 บ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ อ.วารีพร ชูศรี, ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี, อ.บุตรี บุญโรจน์พงศ์ และ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง ผู้วิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบต่อครอบครัวจากการดื่มสุราของผู้ป่ายโรคติดสุรา
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา งบประมาณสนับสนุน 280,160 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารในจังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 90,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ นนทิการและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560
โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตำนานหัวภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”
งบประมาณสนับสนุน 119,200 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็คและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "ความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” งบประมาณสนับสนุน 500,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา ชูช่วยและคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการวิจัยเรื่อง "การลดอัตราการลาออกกลางคันและแนวทางการส่งสริมการศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณสนับสนุน 757,000 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th