ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ทุนวิจัย
. สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย
นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองทุนสื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 แล้ว
ยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ 20 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมศ.ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักวิจัย/นักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2 )
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 29 มกราคา 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพระปกเกล้า ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สนับสนุนทุนโครงการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
(สำนัก 6) สสส. เปิดเวทีทำความเข้าใจรายละเอียด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2561
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเร่งด่วนของภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นโครงการที่เร่งด่วน และตรงกับความต้องการของภูมิภาค ภาคใต้ เปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 15 มกราคม 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ "สามเหลี่ยมมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน" ภายใต้แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SRA) ปิดรับข้อเสนอโครงการ 16 มกราคม 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก) ระหว่างวันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 (ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559**
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1–30 พฤศจิกายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เปิดรับบทความบัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดรับบทความบัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสนับสนุนทุนโครงการประเมินผลนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน ทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
ถึง 31 ตุลาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560
กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่2)
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th
โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม – วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ : NRMS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (กรอบวิจัยด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้)
13 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงาน วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สำหรับผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยต่อ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2558 -
31 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศษ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการ
วิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมืออุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศษ ผู้สนในส่งข้อเสนอภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน
สังคม ตามแนวพระราชดำริ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึง 15 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560 สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดเขต 30 พ.ค. 59
               ปริญญาโท          ปริญญาเอก         เอกสารประชาสัมพันธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากเทียร์ 3 ผู้สนใจสสามารถส่ง Concept Paper ตามกรอบโจทย์วิจัยภายในเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
และเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” กำหนดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
รอบที่ 2 โดยลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 มีนาคม 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
ปิดรับข้อเสนอวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 หมดเขต 29 ม.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 หมดเขต 31 ม.ค. 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
โดยท่านร่วมแสดงความเห็นต่อกรอบวิจัยได้ที่เว็บไซต์ของ วช. นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 ประกาศทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เปิดรับ Concept proposal จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 2558 นี้เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : กลุ่มเรื่องยางพารา (เปิดทุนเพื่อปิดโครงการ) ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 -
31 ธันวาคม 2558 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : กลุ่มเรื่องยางพารา (เปิดทุนเพื่อปิดโครงการ) ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559" สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยระบบจะเปิดรับ
ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – วันที่ 17 กันยายน 2558 เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ คอบช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ผ่านระบบ nrms

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศทุนอุดหนุน สาขานิติศาสตร์ ปิดรับข้อเสนอวันที่ 30 เมษายน 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯ โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การ
ใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปี ๒๕๕๘ ปิดรับข้อเสนอวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559
ปิดรับข้อเสนอวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สกว. การรับข้อเสนอโครงการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง:
งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” รับข้อเสนอโครงการ 16 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สกว. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย “เศรษฐกิจการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง(duck grazing farming)
และการสร้างความยั่งยืนในอาชีพ” หมดเขตรับข้อเสนอโปรแกรมวันที่ 31 มีนาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สกว. เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
เพื่อสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หมดเขตรับข้อเสนอโปรแกรมวันที่ 31 มีนาคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สกว. เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ความมั่นคงด้านอาหาร: การจัดการระบบการผลิตทางเกษตร
ภายใต้ความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งและความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน”
หมดเขตรับข้อเสนอโปรแกรมวันที่ 1 เมษายน 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การวิจัยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) เปิดรับบทความระหว่าง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 5 มกราคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย"โครงการจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2558 บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุสาหกรรม"
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558
เปิดรับบทความภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มูลนิธีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศให้ทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 ปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRPM โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย ประจำปี 2557 (รอบที่ 2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกว. ร่วมกับ บริติช เคานซิล เปิดให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง (Researcher Links - Newton Fund 2014: Travel Grant) ระยะเวลาการรับสมัคร บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน –
10 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558 ปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม
(Joint Research Program) ประจำปี 2558 (FY 2015) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015
จาก The Matsumae International Foundation (MIF)  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558 สมัครขอรับทุนบนระบบออนไลน์ของ JSPS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) กลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลป์
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คอบช. การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2)
รับข้อเสนอระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 2) กลุ่มเรื่องการศึกษาและการสร้างสรรค์
การเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การศึกษาตลาดการจ้างรถเกี่ยวข้าว (combined harvester) และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้านพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างไทย-จีน โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เท่ำนั้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2558 - 2559
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มเรื่องนวัตกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2557 ถึง 10 กรกฎาคม 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ พวอ.เปิดรับสมัคร ทุน พวอ. ปริญญาเอก (รอบ 2/2557)อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถีงวันที่ 27 มิถุนายน 2557    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักประสานงาน การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ภายใต้ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2557 ชุดโครงการการส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น
และการกระจายอำนาจผู้สนใจสามารถส่ง Concept Paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)   โดยจัดส่งข้อเสนอ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดส่งเอกสารเชิงหลักการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ
ผ่านระบบ Single Windows ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 30 พ.ค.57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคง และด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557  กำหนดเปิดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 เมษายน 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th