ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2545
ชื่อเรื่อง
องค์ประกอบพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ
ชื่อผู้เขียน
โกมลมณี เกตตะพันธ์, อรอุมา สุพัฒนกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สาธารณะบนอินเตอร์เน็ตในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ชาญยุทธ์ กาญจนวงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง สภาพและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานในจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน นฤมล สุขเนาวรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัญหาการบริการทางการเงินของธนาคารอิสลาม : กรณีศึกษาเฉพาะธนาคารอิสลามภายใต้การ
ดำเนินงานของธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน รัตนา กีรติชนานนท์, แสงเดือน เสียมไหม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการสถานบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การควบคุมภายในทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน อารยา จิวประพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของผ้าเกาะยอ
ชื่อผู้เขียน ณัฐวณี ยมโชติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของดิสเคานท์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน สิริกาญจน์ สีดำ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเพื่อการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน พรนภา ธีระกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนที่มีต่อสภาพคล่องความสามารถในการขายสินค้า
ชื่อผู้เขียน จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ชื่อผู้เขียน ชินดิษฐ์ สุรักษ์รัตนสกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ
ชื่อผู้เขียน อรอุมา สุพัฒนกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th