ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2547
ชื่อเรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน : ศึกษากรณีกิจการคาราโอเกะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน กรรณิการ์ ชิตวงศ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สิริลักษณ์ สุวรรณบดี, จักรเกียรติ์ เมธานัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ชื่อผู้เขียน สุวัจนี เพชรรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศึกษาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าในตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ชื่อผู้เขียน คนึงนิจต์ หนูเช็ก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง อัตมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ลีลี่ รัศมีมณฑล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เอกชัย เหล่าอิสริยกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา : ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราในพื้นที่ตำบลทุ่งเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วีระวรรณ ศิริพงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th