ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2549
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ตรีรัตน์ รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การบริโภคปิโตรเลียมเพื่อการขนส่งในประเทศไทย 
ชื่อผู้เขียน โกมลมณี เกตตะพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้
ชื่อผู้เขียน ดวงฤดี ปลอดภัย, ขวัญฤดี ประชาเสรี, จารุมาศ มิ่งแก้ว, อริสรา กิตติพงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินรายวิชาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน สุภาภรณ์ โกสีย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลการใช้โปรแกรม Tell Me More ในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th