ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2549
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่ที่ 3,4 และ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ตรีรัตน์ รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การบริโภคปิโตรเลียมเพื่อการขนส่งในประเทศไทย 
ชื่อผู้เขียน โกมลมณี เกตตะพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ของนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้
ชื่อผู้เขียน ดวงฤดี ปลอดภัย, ขวัญฤดี ประชาเสรี, จารุมาศ มิ่งแก้ว, อริสรา กิตติพงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินรายวิชาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน สุภาภรณ์ โกสีย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลการใช้โปรแกรม Tell Me More ในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th