ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2552
ชื่อเรื่อง อัตราและผลการผสมตัวเองของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และลูกผสม
ชื่อผู้เขียน ไพศาล เหล่าสุวรรณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างปีการศึกษา 2551-2554
ชื่อผู้เขียน เชาวนี แก้วมโน, อานันตยา ศรีสมบัติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะนายกรัฐมนตรีที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ฤาชุตา เทพยากุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง รูปแบบและกระบวนการสื่อสารของกลุ่มรักษ์หลีเป๊ะเพื่อการจัดการปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ
เขตอุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา
ชื่อผู้เขียน วัชรา บุรีศรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th