ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2553
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน มณีรัตน์ รัตนพันธ, สู่ขวัญ มุกดาวิจิตร, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, สุภาวดี กุลถิรวงศ์, วสันต์ กาญจนมุกดา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านงานสารบรรณ
ชื่อผู้เขียน ยุวัลดา ชูรักษ์ และสุดาพร ทองสวัสดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง มหาวิทยาลัยสีเขียว = Green Campus
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th