ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2554
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เครื่องดนตรีสากล ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดสงขลา ระหว่างการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้เขียน สมพล แก้วแทน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องโน้ตดนตรีสากล ที่มีต่อการสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากลสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เอกรัฐ ศรีสว่าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน สมชัย ปราบรัตน์, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้วและจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน เธียรชัย พันธ์คง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแผ่นดินถล่มในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน จิตนพา วุ่นบัว, ธนัญทร ทองจันทร์และจุฑาพร บุญยัง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นทริลสำหรับเปียโนในบทประพันธ์ของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค
ชื่อผู้เขียน วรัญญา ศรีวรบุตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง A study on the advertising claims of Seven Hair products co-creators: quotes in Sunsilk's advertising.
ชื่อผู้เขียน Thitiphong Ketamon
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th