ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2555
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ชื่อผู้เขียน ฤๅชุตา เทพยากุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สุภาภรณ์ โกสีย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน เธียรชัย พันธ์คง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ชื่อผู้เขียน สุภาภรณ์ ผลบุญ, กุลนาถ คงเหล่, อาทิติยา ธัญญานนท์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน ทัศนีย์ ประธาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, ยุวัลดา ชูรักษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน จารุมาศ มิ่งแก้ว, ดวงฤดี อุทัยหอม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ภาพยนตร์สั้นที่มีต่อพฤติกรรมการรักษาฟันของนักเรียนระดับอนุบาล
ชื่อผู้เขียน นุษณา ณ พายัพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th