ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2556
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกการทำวิทยานิพนธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อผู้เขียน ประยูร เทพนวล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้เขียน วิชัย รัตนากีรณวร, ภัคชนิตร สัตยารักษ์, สายสุดา สุขแสง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
: กรณีศึกษารายวิชา 201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้เขียน วิภาวี ศรีทาสร้อย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ชื่อผู้เขียน พล เหลืองรังษี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏบัติการวิชาชีพครู ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ชื่อผู้เขียน รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง

การประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวEvaluation of Green Campus Project

ชื่อผู้เขียน นุกูล  ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และรศ. ทัศนีย์ ประธาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสันติภาพ สิงห์มะหาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง

เกษตรเพื่อชีวิต ชุมชนบ้านโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชา 201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ชื่อผู้เขียน วิภาวี ศรีทาสร้อย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้เขียน วิชัย รัตนากีรณวร, ภัคชนิตร สัตยารักษ์ และสายสุดา สุขแสง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง

การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทรายของไพฑูรย์ ธัญญา

ชื่อผู้เขียน อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th