ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2557
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ ผลสำเร็จในการจัดการความรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษา : การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
ชื่อผู้เขียน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ณัฐธิดา บุญเรือง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านการเงินและการบัญชี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน ปรัศนีย์ กายพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและหัวจ่ายน้ำประปาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
และไอโอเอส
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก และ สถาพร สุขลิ้ม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ ของคนพิการทางสายตา
ชื่อผู้เขียน ภัททิรา กลิ่นเลขา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและอิทธิพลของสื่อต่อแนวความคิดทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, สินี กิตติชนม์วรกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากกัมมันตรังสีของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ศศิวิมล ช่วยดำรงค์, ธิดารัตน์ ตรียวง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความสามารถด้านการเขียนกวีนิพนธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อผู้เขียน พิชญา สุวรรณโน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, คัมภีร์ ทองพูน, สุชาดา สุวรรณขำ และปณิดา บัวทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแผ่นดินถล่มในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน จิตนพา วุ่นบัว และคณะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจการแสดงหนังตะลุงกับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา หนังตะลุงนครินทร์ ชาทอง
ชื่อผู้เขียน เธียรชัย พันธ์คง, ศิริรักษ์ จวงทอง และ สุชาดา สุวรรณขำ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความต้องการการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วฤณดา วงศ์โรจน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายการค้าน้ำมันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาผู้ค้าน้ำมันหนีภาษีประเภทบรรจุขวดในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วรา บุญพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในการวิเคราะห์ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน จิตนพา วุ่นบัว, พงศ์ภัค ปานบัว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้เขียน ปัญจา ชูช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี๊ยวไก่ :
กรณีศึกษา บริษัท ดิสโก้ โปรดักส์ฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อผู้เขียน ยรรยง คชรัตน์, จุฑามาศ พรหมมนตรี, วิภาวี ศรีทาสร้อย และสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th