ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2558
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในการให้บริการ
สารสนเทศ และการปรับขึ้นเงินเดือน โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
ชื่อผู้เขียน ธนัญทร ทองจันทร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง สาเหตุความล่าช้าในการดำเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมภายในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ศศิวิมล ช่วยดำรงค์ และสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาตามทัศนะของประชาชน
ชื่อผู้เขียน นิติยา ศรีพูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโหล๊ะหาร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน สุนิตดา ชูสวัสดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน ยุวัลดา ชูรักษ์, ปัญจา ชูช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความต้องการและความเข้าใจของชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้เขียน พล เหลืองรังษี, คารม บัวผัน, วิภาวรรณา ศรีใหม่ และพงศ์เพท แก้วเสถียร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งแห่งสุขภาวะของชุมชน กรณีตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ, เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง และฤาชุตา เทพยากุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดทำประมวลภาพจำลองสามมิติและภาพจำลองเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในแต่ละระดับในพื้นที่
เทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก, พัชรินทร์ เสริมการดี, จิตนพา วุ่นบัว, เพ็ญประไพ ภู่ทอง และนัฐพงษ์ พวงแก้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชน ในตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สุชาดา  สุวรรณขำ,  วีระวรรณ  ศิริพงษ์, ปองพชร  ธาราสุข,  ปาริฉัตร  พรหมนุกูล และอุทัย  สุวรรณมณี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง

การศึกษาความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่ได้รับของผู้ปกครองต่อการเรียนวิชาเปียโนของบุตรหลาน
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน

ชื่อผู้เขียน วรัญญา ศรีวรบุตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง

การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะปรับ อำเภอควนโดน และบ้านโดนปาหนัน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ชื่อผู้เขียน ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล, ทวนทอง ธนนิมิตร, มะลิ ประดิษฐ์แสง และกำพลศักดิ์ สัสดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ประภาศ ปานเจี้ยง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประชานิยมและความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สายสุดา สุขแสง, รัชตา ธรรมเจริญ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในธุรกิจโรงแรม: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
ชื่อผู้เขียน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง COLLEGIATE THAI STUDENTS' WORD RECOGNITION IN STREAMING SPEECH AND AN ANALYSIS OF THE LOCATION OF ENGLISH PHONEME ERRORS COMMITTED DURING LISTENING
ชื่อผู้เขียน ERIC ALLYN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ และพื้นที่รอบนอก
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วัชระ ชัยเขต, ธีรวุฒิ อ่อนดำ และพล เหลืองรังษี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ปรากฏในเรื่องสั้น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประเทศไทย
ชื่อผู้เขียน อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปและการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
และผลกระทบในกระบวนการผลิต
ชื่อผู้เขียน จุฑามาศ พรหมมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง รูปแบบจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ชื่อผู้เขียน นิภา พงศ์วิรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน จิรัชยา เจียวก๊ก, สันติชัย แย้มใหม่ และยุทธกาน ดิสกุล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th