ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2559
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ชื่อผู้เขียน มณีรัตน์ รัตนพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาวเพื่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน :
กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตบ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วารีพร ชูศรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ชื่อผู้เขียน เชาวนี แก้วมโน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้เขียน วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ: กรณีศึกษาโรงแรมไตรตรัง บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
ชื่อผู้เขียน สมชัย ปราชรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน คณิดา ไกรสันติ, รัสมนต์ คำศรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้รถใช้ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้เขียน ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อผู้เขียน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี, ประยูร เทพนวล, เพ็ญสุข เกตุมณี, สุดาพร ทองสวัสดิ์,
ประภาส ปานเจี้ยง, ชัยรัตน์ จุสปาโล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ปุณยนุช รุธิรโก, กนกวรรณ วัตกินส์, นิติยา ศรีพูล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สุดาพร ทองสวัสดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน พิชญา สุวรรณโน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (M-Commerce) ในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของเยาวชนในเขต
พื้นที่เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน ปัญจา ชูช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน น้ำฝน พลอยนิลเพชร และปัญจา ชูช่วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th