ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2559
ชื่อเรื่อง ผลกระทบและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ)
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และสิงหนาท เอียดจุ้ย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน มณีรัตน์ รัตนพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ในวัยรุ่นภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อผู้เขียน ภัททิรา กลิ่นเลขา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
พื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วฤณดา วงศ์โรจน์, พิทยาภรณ์ พัฒโน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน กาญจนา ปล้องอ่อน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในพื้นที่
5 อำเภอของจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์และความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจเอกชน
ชื่อผู้เขียน วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง The Effects of Reading-based Materials on English Learning Motivation and WTC of English III Students at a Thai University
ชื่อผู้เขียน Rochelle Javier Shimray,Kathylene Petaca Remegio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความต้องการและปัจจัยที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน พล เหลืองรังษี,วิภาวรรณา ศรีใหม่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเดินและการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ลัเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความสุขใจการทำงาน กรณีศึกษา : พนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน นาตยา โชติกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th