ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2560
ชื่อเรื่อง ผลกระทบและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ)
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, มณีรัตน์ รัตนพันธ์, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และสิงหนาท เอียดจุ้ย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน มณีรัตน์ รัตนพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ในวัยรุ่นภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อผู้เขียน ภัททิรา กลิ่นเลขา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
พื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วฤณดา วงศ์โรจน์, พิทยาภรณ์ พัฒโน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน กาญจนา ปล้องอ่อน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในพื้นที่
5 อำเภอของจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์และความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจเอกชน
ชื่อผู้เขียน วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง The Effects of Reading-based Materials on English Learning Motivation and WTC of English III Students at a Thai University
ชื่อผู้เขียน Rochelle Javier Shimray,Kathylene Petaca Remegio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความต้องการและปัจจัยที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน พล เหลืองรังษี,วิภาวรรณา ศรีใหม่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเดินและการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ลัเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุช รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความสุขใจการทำงาน กรณีศึกษา : พนักงานเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน นาตยา โชติกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
ชื่อผู้เขียน ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศึกษาปัจจัยในการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด สงขลา
ชื่อผู้เขียน โชติรัตน์ อินทสโร, สมชัย ปราบรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี : ศึกษากรณีอำเภอหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน สนัน ยามาเจริญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดการขยะของร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
ชื่อผู้เขียน พัชรินทร์ เสริมการดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ธิดาภัทร อนุชาญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อผู้เขียน ภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ชื่อผู้เขียน วรัญญา ศรีวรบุตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง A Study on the English Proficiency of Senior High School Students in the Lower Southern Thailand through the CEFR Assessment Test.
ชื่อผู้เขียน Thitiphong Ketamon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สมชัย ปราบรัตน์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้้สื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วัชระ ชัยเขต, พล เหลืองรังษี, ธิญาดา แก้วชนะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี ในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน นธี เหมมันต์, อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกบ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ, จิรัชยา เจียวก๊ก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th