ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2561
ชื่อเรื่อง แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้เขียน กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน จุุฑารัตน์ คชรัตน์, วิชุนา สัตยารักษ์, ณัฐกา นาเลื่อน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้เขียน วารีพร ชูศรี, สิงหนาท เอียดจุ้ย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ชื่อผู้เขียน พล เหลืองรังษี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง, ธนากร พฤกษ์รัตนนภา, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด,
สิริลักษณ์ ทองพูน, สิงหนาท เอียดจุ้ย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริม
ในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ดวงฤดี อุทัยหอม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของเยาวชน
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน ทัศนีย์ ประธาน, คนึงนิจต์ หนูเช็ก, สุวัจนี เพชรรัตน์ และอาจารย์พรทิพย์ เสี้ยมหาญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เจริญเนตร แสงดวงแข และภัททิรา กลิ่นเลขา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน คณิดา ไกรสันติ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สินี กิตติชนม์วรกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้เขียน กัลยา ตันสกุล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน สิงหนาท เอียดจุ้ย , วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง , ชุติมา หวังเบ็ญหมัด , ดวงฤดี อุทัยหอม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ปุณยนุุช รุธิรโก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง U - 302
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th