ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
ผลงานวิจัยปี 2562
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์กิจกรรมหลักในโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า Abstract
Research Name Primary Activities Analysis In Value Chain to enhance quality of Pickled Catfish Product Full Text
ชื่อผู้เขียน จุฑามาศ พรหมมนตรี, วารีพร ชูศรี และบุตรี บุญโรจน์พงศ์  
Researcher Jutamas Prommontree, Wareeporn Chusri and Boottree Boonrotepong  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรธุรกิจขนส่ง จังหวัดสงขลา Abstract
Research Name The Relationship between Job Motivations and the Organization Commitment of the Employees Transportation in Songkhla Province Full Text
ชื่อผู้เขียน นาตยา โชติกุล และดวงฤดี อุทัยหอม  
Researcher Nattaya Chotikul and Duangrudee Uthaihoem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สร้างเสริมทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา Abstract
Research Name Learning-Teaching Management in General Education to strengthen in 21st Century Skills for Undergraduate Students in 5 Years Education Program in Higher Education Institutions of Songkhla Province Full Text
ชื่อผู้เขียน อภินันท์ สิริรัตนจิตต์  
Researcher Aphinant Sirirattanajitt  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง Abstract
Research Name Local Food Tourism Route in Ko Mak, Pak Phayun District, Phatthalung Province Full Text
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล  
Researcher Nukool Chinfuk and Woraluck Lalitsasivimol  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าว
บ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Abstract
Research Name The Development of Electronic Commerce System for Small and Micro Community
Enterprise Bannongthuai Rice Group in Ta Khria, Ranot District , Songkhla
Full Text
ชื่อผู้เขียน กรกมล ซุ้นสุวรรณ , ธัชตะวัน ชนะกูล , จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล และวิทวัส สุริยันยง  
Researcher Kornkamol Soonsuwon , Touchtawan Chanakul , Jitlada Phunphanasakul
and Withawat Suriyanyong
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร Abstract
Research Name Marketing Development Guidelines of Woven Fabrics for Romsai Fabrics Weaving
Community Enterprise
Full Text
ชื่อผู้เขียน มณีรัตน์ รัตนพันธ์  
Researcher Maneerat Rattanaphan  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย Abstract
Research Name Application of Good Governance Principles by Governor's Office in Southern Thailand Full Text
ชื่อผู้เขียน นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์ และสมชัย ปราบรัตน์  
Researcher Niwat Sawatkaew, Salanluk Thepvarin and Somchai Prabrat  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Abstract
Research Name Model of equation, structure, behavioral learning, and internal mental factors that in fluence student achievement in higher education Full Text
ชื่อผู้เขียน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ , ชุติมา หวังเบ็ญหมัด , ยรรยง คชรัตน์ , สุภาวดี ธรรมรัตน์  
Researcher Jedsarid Sangkapan, Chutime Wangbenmud, Yanyong Kotcharat
and Supawadee Thammarat
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th