ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ
ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
รวมบทความวิจัย
ชื่อเรื่อง The Distribution for Illegal Transnational Petrol Importation Business of Retailers in Thailand - Malaysia Southern Border Customhouses
ชื่อผู้เขียน Woraluck Lalitsasivimol, Nukook Chinfuk, Prachyakorn Chaiakot and Jadsarid Sangkapan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง Entrepreneurial Intention among Undergraduates in Songkhla, Thailand
ชื่อผู้เขียน Siriluck Thongpoon, Kumpee Thongpoon and Pattarin Thangrattanasuwan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง Factor of Politic Socialization as an Influential Mediator over Thai Political Participation of Students at Prince of Songkhla University
ชื่อผู้เขียน Jadsarid Sangkaphan, Kettawa Boonprakarn, Patcharawadee Promduang, Chutima Wangbenmak, Woraluck Lalitsasivimol, Nukook Chinfuk and Nan Thaniwattananon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง Entrepreneurial Competencies of MBA Students - A Study in Songkhla Thailand
ชื่อผู้เขียน Chutima Wangbenmad, Jadsarid Sangkapan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เทศบาลเมืองควนลัง นำไปสู่การพัฒนา
สวนส้มโอหอมควนลัง
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, ปรัชญากรณ์ ไชยคช และดาราณี เพชรพงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประมูลรถยนต์ของกลางด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, และมูรณี บินมะเย็ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประชานิยมและความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง CIPP Model กับการประเมินผลโครงการเพื่อสันติภาพ
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง เส้นทางพาณิชย์น้ำมันเถื่อนข้ามชาติในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย-มาเลเซีย
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การกระจายเพื่อธุรกิจน้ำมันเถื่อนข้ามชาตินำเข้าของผู้ค้าปลีกในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย – มาเลเซีย
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก , วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และปรัชญากรณ์ ไชยคช
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านตันหยงลูโละ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้เขียน ปรัชญากรณ์ ไชยคช, ดวงธิดา พัฒนโน, ธนกฤช สุวรรณ, นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เทศบาลเมืองควนลัง นำไปสู่การพัฒนาสวนส้มโอ
หอมควนลัง
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, ปรัชญากรณ์ ไชยคช และ ดาราณี เพชรพงษ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์กับการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้เขียน รัชตา ธรรมเจริญ, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และวิมล งามยิ่งยวด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในฐานะตัวแปรกลางระหว่างปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และนุกูล ชิ้นฟัก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง รูปแบบการลักลอบและปิดบังอำพรางน้ำมันเถื่อนข้ามชาตินำเข้าในพื้นที่ด่านชายแดนภาคใต้ไทย – มาเลเซีย
ชื่อผู้เขียน วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล, นุกูล ชิ้นฟัก และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง สมรรถนะทางด้านบริหารธุรกิจและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตในจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้เขียน ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง ประชานิยมกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก และวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการเดิน –วิ่ง นานาชาติ ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ชื่อผู้เขียน นุกูล ชิ้นฟัก , นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล , คัมภีร์ ทองพูน , นูรซีต้า เพอแสละ ,
กิตติกร เรา เฉลิมวงศ์ และปณิดา บัวทอง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมธุรกิจอาหารฮาลาล: กรณีศึกษาศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้เขียน วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และนุกูล ชิ้นฟัก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อเรื่อง Is the Learning Organization a Valid Construct in the Small and Medium Enterprise of Thailand?
ชื่อผู้เขียน Woraluck Lalitsasivimol and Nukool Chinfuk
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCOPUS
    - ISI
 
                                                            
 
การประชุมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยง
ชันโรง (อุง) ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฏิบัติการ
ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
แบบประชารัฐ" ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th