ทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย...
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
บทคัดย่อ

    ดาวน์โหลด Proceeding
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ

ประวัติหาดใหญ่โพล
โพลล่าสุด
โพลย้อนหลัง
ผลเผยแพร่หาดใหญ่โพล
 
 
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
*

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2832 0230
อีเมลล์ uthaipornpon@pim.ac.th

  Update: 05/7/59 - 12.58 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมนำเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559

  Update: 05/7/59 - 12.56 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ ผู้สนใจส่งแบบตอบรับ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สอบถามข้อมูล โทร. 02-218-2565-67 ต่อ 7060-1
  Update: 05/7/59 - 12.54 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  Update: 05/7/59 - 12.51 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียนคลิกเลย

  Update: 05/7/59 - 11.05 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์
กับการสร้างสันติภาพ ปิดรับบทความบัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  Update: 05/7/59 - 11.01 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
"เศรษฐกิจสร้างสรรค์บทความหลากหลายทางมรกดชาติพันธุ์" ผู้ในใจสามารถส่งบทความได้ทางอีเมล kru.art.conference@kru.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

  Update: 05/7/59 - 10.58 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาการเขียนข้อเสนอ/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังสี หมดเขตรับสมัคร 8 กรกฎาคม 2559
  Update: 05/7/59 - 10.51 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2559
  Update: 05/7/59 - 10.51 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีจนสามารถ
ขึ้น "บัญชีนวัตกรรมไทย" ตามกลไกการจัดทำ "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" ผู้สนใจข้อมูลคลิก
  Update: 05/7/59 - 10.42 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ผู้สนใจส่งใบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
อีเมลล์ nida.iccs@gmail.com
  Update: 05/7/59 - 10.37 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and
Social Science สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3734-9933-5 ต่อ 149
  Update: 05/7/59 - 10.37 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในการจัด
การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม .... 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" ปิดรับผลงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
  Update: 05/7/59 - 10.35 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สออ. ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย
ครั้งที่ 37 เรื่อง "Borderless Open Access Education" ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
สอบถามข้อมูล อีเมลล์ pornpimol@cupt.net
  Update: 05/7/59 - 10.31 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม R
เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 โดยท่านวิทยากร ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท แจ้งความประสงค์และสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ 0 5596 4821
  Update: 05/7/59 - 10.27 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
วิฃาการ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคม เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สนใจข้อมูลคลิก
  Update: 05/7/59 - 10.23 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 "บูรณาการศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ผู้สนในสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน่ที่ 15 กรกฎาคม 2559
  Update: 05/7/59 - 10.21 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* สำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559
  Update: 05/7/59 - 09.28 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners"
ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้สนใจส่งใบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
  Update: 05/7/59 - 09.28 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน 2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ คลิกเลย...

  Update: 05/7/59 - 09.12 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสาธารณรัฐลิทัวเนียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
Life Sciences Baltics 2016 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2559 ณ กรุงวิลนีอุส โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  Update: 27/1/59 - 15.55 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

  Update: 27/1/59 - 15.44 น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
ทำความรู้จักกับ Beall's List
การสืบค้นฐานข้อมูล
    - TCI
    - SCImago
    - ISI
    - รายชื่อวารสารไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
                                                               อื่น ๆ 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent
Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 211 โทรสาร 074-424-776 Email : rd@hu.ac.th