การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

   
  ภาคบรรยาย
   
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
  การสื่อสารกับความสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
โดย นพอนันต์  เพียรมั่นคง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดเขียนบางแก้ว
โดย ณตปกร  สุขนุ้ย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โดย นิมิตรชัย  ชูปู
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อด้านดนตรีสากลในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา
โดย สมพล  แก้วแทน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวบ้านชุมชนบูโหลนดอนท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยว
โดย เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
โดย เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความผาสุกแห่งตน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย นิธิภัทร  กมลสุข
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โดย ดร.ยรรยง  คชรัตน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ในครอบครัวของชุมชนหลังสนามกีฬาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย จิรัชยา  เจียวก๊ก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงตราสินค้า และบุคลิกภาพ ตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีตราสินค้าของเอสซีจี
โดย ชูศักดิ์  นพถาวร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ประติมากรรม “สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา” เนื่องในโอกาสครบ 20 ปี ม.หาดใหญ่
โดย อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มการศึกษา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประยุกต์ใช้รูปแบบการเล่นวิดีโอเกมในการเรียนการสอนที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย ประภาวรรณ  ตระกูลเกษมสุข
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
โดย ศรัญญา  ผอมนุ้ย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Inefficiency of English Translation on Signs and Billboards
โดย Thawatchai  Bunjantr
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การวิจัยในชั้นเรียน: การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อปัญหาการเขียนเรียงความภาษาจีนและการหาแหล่งความรู้เพื่อแก้ปัญหา
โดย ทัศน์ธนิต  ทองแดง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์
โดย อิมรอน  ขวัญคาวิน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โดย อังคนา  ราษฎร์เดิม
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
โดย ซารีล่า  ลาหมีด
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โดย สุรชัย  แซ่คู
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โดย อมราภัสร์  บุณยสิทธิ์เศวต
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
โดย จรรจิรา  เกตุรุ่ง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
โดย นฤมล  ศรียาเทพ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16
โดย จุฑาทิพย์  ชัยบัณฑิต
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดย เหม  หมัดอาหวา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง
โดย วิรัตน์  เหมรินี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2557
โดย เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนและประสิทธิภาพของโรงแรมในประเทศไทย
โดย ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาดในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model
โดย ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี
โดย ปรีชา  คำมาดี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดย ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การรับรู้ ความรู้สึก และทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ
โดย ปวีณ  โชคนุกูล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการของสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
โดย นิธิกิตติกานต์  เหมสุวรรณ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าของที่ระลึกจังหวัดสตูล
โดย ซาฟุเราะห์  สาเฮาะ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ Xterm: บริษัท เพสท์ การ์ด จำกัด จังหวัดภูเก็ต
โดย โสรญา  มุธุศร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา
โดย เสาวลักษณ์  สมานพิทักษ์วงค์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเกลือสปากุญณภัทร ของผู้บริโภคในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โดย ยุพดี  ทองโคตร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  เปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  ปราบรัตน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มการบริหารและการจัดการ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย สุพัตรา  คำแหง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขตภาคตะวันออก
โดย ดร.ณธษา  เถื่อนฤาชัย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความพร้อมด้านการตลาดและกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย นุชนาถ  จันทราวุฒิกร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดย คณิดา  ไกรสันติ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย วัชถนันท์  ปลื้มใจ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการฝึกอบรมของผู้บริหาร PTTGC หลักสูตรผู้นำโดยวิถีลูกเสือ
โดย ดร.ณธษา  เถื่อนฤาชัย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน 4 หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง
โดย วิสุทธิ์  ทองย้อย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปรากฏการณ์ความสำเร็จของการบริหารเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
โดย พจนัณก์  ชัยเกษตรถาวร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้
โดย วรรษมนต์  สันติศิริ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและทักษะทางวิชาชีพกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  คุณสมบัติของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวะเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
โดย พกานต์  ตันติกรพรรณ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การสื่อสารแบรนด์บุคคลที่ปรากฏในสื่อมิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใต้ค่ายอาร์สยาม
โดย เสริมศักดิ์  ขุนพล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคลากรโรงพยาบาลในการเรียนรู้การบริหารการเงินของโรงพยาบาลผ่านเกมธุรกิจ
โดย วิชญโรจน์  จันทนา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจการเมืองชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกิน เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
โดย หมัดเฟาซี  รูบามา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การบริหารและจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาความต้องการโปรแกรมการฝึกเทคนิคมาตรฐานของกีฬาเทนนิส โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
โดย ทรงวุฒิ  กิตติไพโรจน์เจริญ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาความต้องการในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยการฟื้นฟูจิตใจของตนเอง จากการผิดหวังจากความรัก
โดย สาหร่าย  เพชรอักษร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ณธัชสร  จุติสงขลา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบงานตรวจสุขภาพ
โดย จิตรพงษ์  เจริญจิตร
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  บททดลองศึกษา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ อธิบายผ่านแนวคิดของ Frederickson และ Smith จากหนังสือ The Public Administration Theory Primer
โดย นุกูล  ชิ้นฟัก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีต่ออัตราอาชญากรรมประเภทคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ.2557
โดย ดร.อิสระ  ทองสามสี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดย ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ผู้ให้บริการสาธารณสุขและศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อความงาม: ศึกษากรณีการลดข้อพิพาทในการฟ้องร้องคดีต่อศาล
โดย ณฐกานต์  ตรีทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
โดย นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา
โดย นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การเมือง กฎหมาย และการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44
โดย กมลวรรณ  ชื่นชูใจ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เขตหนองแขม และเขตลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดย นุกูล  ชิ้นฟัก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Social Sciences
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Healthy Eating Habits Reminder Mobile Application
By Romiza Md Nor
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Factors Affecting to the Learning Management System in the Instructional Management of the Teacher Profession Students in Computer Education
By Patompong  Yoojumnong
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The study on Game Design for Deaf Children’s Habit on Game Playing
By Nuttapun Nakpong
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Study of Relationship between Simulations based Training in New Hired Nurses Relevance to Critical Thinking
By Sununtha  Sawanpanyalert
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Training of Foreign Teachers to Qualify them to Apply for Teacher’s License to Teach in Thai Schools
By Assistant Professor Dr. Poonsap  Naknaka
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Utilization of the Knowledge from the ex-Communist Party of Thailand in Community Development: The Case of Community Leaders in Phonthong Subdistrict Administrative Organization, Senangkhanikhom District, Amnat Charoen Province, Thailand
By Dr. Paphatsaun  Thianpanya
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Effects of Job Environments and Knowledge Competency of Accountants on Quality of Financial Reports of the SMEs Business in Nakhon Ratchasima Province
By Ratikorn  Boonsawart
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Guidelines for Sustainable Community Based Ecotourism Management: A Case Study of Bo Jed Look, La-ngu, Satun Province
By Janyawath  Sutamma
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Study of Delayed Problems on Concentrated Latex Transportation from Thailand to Malaysia
By Hasamon  Pengman
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Halal Logistic and Supply Chain Linkage Potential across the Thai-Malaysia  Border as a Driver of IMT-GT Economic Development
By Guangli Zhan
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  An Intelligent Recommendation System for Teaching
By Michael Watkins
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Effects of Customer Satisfaction in Repurchasing and Word-of-Mouth Behavior towards Entertainment Industry in Thailand
By Thamon  Jirotsin
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับหมอลำเรื่องต่อกลอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดย สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย สายสุดา  สุขแสง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยง
โดย ภารดี  พิพัฒน์กาญจน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะประสงค์ กำพลศิลป์
โดย ณัฐพร  โกศัยกานนท์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย อังศณา  ณ สงขลา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย วีนัส  ศรีศักดา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มการศึกษา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โดยใช้ Mind Mapping
โดย จักราวุธ  ลอยประเสริฐ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
โดย ทัศนาวลัย  ตันติเอกรัตน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ โดยจับคู่เพื่อนช่วยเรียน
โดย อินทิรา  ไพรัตน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โดย เบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาสาเหตุการไม่ส่งการบ้านตามกำหนดในวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
โดย วิภาพรรณ  เจริญกุล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโรคและการป้องกันโรค วิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย กฤติยา  ยงประเดิม
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประเมินโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการชุมชนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
โดย สุลาวัลย์  แซ่ด่าน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาความยืดหยุ่นและทนทานของจิตใจโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา กรณีศึกษา วิชาฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
โดย กาญจนา  จัตุพันธ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะการวิจัยของครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โดย พิชาวดี  เหมศิริ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา
โดย ประพันธ์  ประทีปเกาะ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ผลกระทบและจริยธรรมความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพใน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
โดย กัลยา  เก็มเบ็ญหมาด
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
โดย ปัญจา  ชูช่วย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการรับหุ้นส่วนใหม่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ รูปแบบการสอน LT
โดย โสภา  เพ็ชรสังข์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 โดยใช้เทคนิค 4MAT
โดย วรารัตน์  อินทวงค์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โดย ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย สิงหนาท  เอียดจุ้ย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าจังหวัดพัทลุง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์: กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โดย ธนะวิทย์  เพียรดี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของที่พักแรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กรณีศึกษา โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย ธนะวิทย์  เพียรดี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มการบริหารและการจัดการ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถานประกอบการแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย กันต์ธมน  สุขกระจ่าง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชาวางแผนและควบคุมการผลิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย กันต์ธมน  สุขกระจ่าง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามแนวความคิดของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
โดย ธนะรัตน์  รัตนกูล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา
โดย กันต์ธมน  สุขกระจ่าง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การสื่อสารสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับอาหารสำเร็จรูปบรรจุห่อผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดย พันธุ์ทิพย์ภา  หอมสร้อย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้นำ ตามประเภทธุรกิจภายในจังหวัดสงขลา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  ปราบรัตน์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ นานาชาติ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดย นุกูล  ชิ้นฟัก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย สุดาพร  ทองสวัสดิ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  The Estimation of Missing Values in Air Quality Data from Northern Thailand Air Quality Monitoring Stations
โดย Phatarapon  Vorapracha
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย พัชรินทร์  เสริมการดี
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุตำแหน่งจุดการเกิดอุบัติเหตุ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
โดย นัฐพงษ์  พวงแก้ว
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ผลจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เลิร์นนิง อ็อบเจกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราธิวาส
โดย ภาวิตา  มะโนภักดิ์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจองคิวร้านสัก
โดย ประภัสสร  ศรีเผด็จ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย สมทรง  กลิ่นหอม
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้ากระจูดบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
โดย จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
โดย จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : www.okbatik.com
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ศิวัช  หนูวุ่น
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ทัศนคติของผู้นำศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย มูฮัมหมัดซูฟียาน  ซง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Social Sciences
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Demand Forecasting for Batik Product of Community Enterprise in Songkhla Province, Thailand
By Tanarat  Rattnakool
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Sociocultural Theory: Insight and Appropriateness
By Mutohhar
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………