ประมวลภาพ

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ ตอบโจทย์ New Normal

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ” ครั้งที่ 11 โดยในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่แบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ถือว่าเป็นการจัดงานที่เรียกว่า “Virtual Conference”...

กิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย” โดยวิทยากร คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ในการนี้ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล

โครงการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City)

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างนักวิจัยกับผู้บริหารระดับส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานที่ตรงตามตวามต้องการในการพัฒนาเมืองของประชาชนและเทศบาลนครหาดใหญ่ และร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ลงนามในบันทึกข้อตกลง) รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ลงนาม/พยาน) โดยคณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการ เรื่อง “การจัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ...