ทุนวิจัย

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย