About us

บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษางานวิจัยทั้งกระบวนการแก่ผู้ทำวิจัย - คู่มือการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม - ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การขอไป Conference - สำหรับผู้ที่ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ - Beall's list (รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์) - การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI , SCImago และ ISI - การขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ให้บริการห้องค้นคว้างานวิจัยแก่ผู้สนใจในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการวิจัย 3. ให้บริการสำรวจความคิดเห็น/ประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 4. ให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน และส่งเสริมทุนการวิจัยภายนอก

ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมการประสานงานการศึกษาวิจัย และการบริหารวิชาการสู่สังคมด้วยมุ่งหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้คนและชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนามีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันวิชาการเพื่อการประสานงานการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยการจะบรรลุเป้าหมาย ดังกล่าวสำนักวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพขององค์กรโดยได้จัดวางระบบการประกันคุณภาพสถาบัน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพผลงานวิจัย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยบุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานในระบบ มาตรฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการทบทวน และพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาเมื่อ พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน วิจัยของบุคลากรในวิทยาลัย อีกทั้งงานวิจัยถือเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในอันที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้กับ สังคมโดยรวม วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การผลิต และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคม ด้วยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เน้นความทั่วถึงและเท่าเทียม พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และบริหารจัดการให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ 2. บูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวิชาการด้วยการประสานและจัดหาพื้นที่เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมกับคณะ 3. ติดตาม และให้การช่วยเหลือเพื่อให้คณาจารย์ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญา 4. กระตุ้นและให้บริการการเขียนบทความที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ 5. สร้างศักยภาพทางวิชาการด้านการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพการบริการเผยแพร่ผลงานจากการจัดทำวารสารและการประชุมวิชาการ และจัดทำการวิจัยสำรวจเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน อัตลักษณ์ ใช้กระบวนการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน และสังคมไทยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน...