ข่าวแหล่งตีพิมพ์

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th/conference สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 341 ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242 E-Mail: hu_conference@hu.ac.th