บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษางานวิจัยทั้งกระบวนการแก่ผู้ทำวิจัย
– คู่มือการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม
– ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การขอไป Conference
– สำหรับผู้ที่ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ
– Beall’s list (รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งไปตีพิมพ์)
– การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล TCI , SCImago และ ISI
– การขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการห้องค้นคว้างานวิจัยแก่ผู้สนใจในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการวิจัย
3. ให้บริการสำรวจความคิดเห็น/ประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน และส่งเสริมทุนการวิจัยภายนอก