คณะกรรมการสำนักวิจัยและพัฒนา

ประธาน: ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
กรรมการ: หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
กรรมการ: หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
กรรมการ: นายจิรวัฒน์ นนทิการ
เลขานุการ: นางเกศนภา บัวบรรจง