บุคลากร


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร.074-200-300 ต่อ 220
E-mail : tasanee@hu.ac.th


ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Tell. 074 200 300 ต่อ 347
Email: Suchada@hu.ac.th


ดร.นรันต์ ณัฏฐารมณ์

อาจารย์ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร. 0-7420-0300 ต่อ 347, 326
E-mail: narun.na@hu.ac.th


นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 347
E-mail: duigyada@hu.ac.th


นางสาวจิราวรรณ จันทะวงศ์​ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 341
jirawan.ja@hu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย


นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: nuttinee@hu.ac.th


นายจิรวัฒน์ นนทิการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: jirawat@hu.ac.th


นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: supapan@hu.ac.th


นางเกศนภา บัวบรรจง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: ketnapa@hu.ac.th