ทุนวิจัย (ภายใน)

สวพ. 3/001 (1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยทั่วไป
สวพ. 3/001 (2) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยสถาบัน
สวพ. 3/002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ที่แก้ไขแล้ว
สวพ. 3/011 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
สวพ. 3/012 แบบฟอร์มยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพ. 3/018 ตัวอย่างการทำเอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์
สวพ. 3/030 แบบสังเคราะห์งานวิจัย
สวพ. 3/031 บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัย
สวพ. 3/032 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
สวพ. 3/034 แบบฟอร์ม Concept Paper


ทุนวิจัย (ภายนอก)

สวพ. 3/015 (1) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/015 (2) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/016 (1) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/016 (2) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/027 แบบฟอร์มแบ่งสัดส่วนทุนนอก
สวพ. 3/028 (1) แบบฟอร์มไปนำเสนอเพื่อขอรับทุนนอก (กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/028 (2) แบบฟอร์มไปนำเสนอเพื่อขอรับทุนนอก (กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/029 แบบฟอร์มขอเบิกสมุดบัญชีธนาคาร
สวพ. 3/033 บันทึกข้อความของบไปนำเสนอทุนนอก


ตีพิมพ์เผยแพร่

สวพ. 3/014 แบบฟอร์มขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัยภายนอก
สวพ. 3/019 แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/020 แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/021 แบบฟอร์มการยินยอมให้นำผลงานวิจัยมายื่นขอรับการสนับสนุน