คณะ


คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน


หน่วยงานสนับสนุน


สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
– พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่
– ฝ่ายทุนการศึกษา
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สำนักทรัพยากรมนุษย์
สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล