บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 7 มกราคม 2565