สป.อว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565