ท่านที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซด์ http://www.arda.or.th/researchfund02.php โดยระบบ NRIIS

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา