เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี พ.ศ. 2564
ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประชุมในรูปแบบ on line ผ่านโปรแกรม zoom และ facebook live

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง : ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆในภูมิภาค และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/i6F95UJuTY5vLwtz6

กำหนดการเพิ่มเติม