วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)
5. การขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน (Southern Border Economics Corridors หรือ SBEC) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ.pdf
2.ขอบเขตการสนับสนุนทุน-ศอ.บต.pdf
3.Timeline.pdf
4.คู่มือนักวิจัย.pdf
5.แบบฟอร์มConceptNote.docx
6.แบบฟอร์มFullProposal.docx

ประกาศโดย : ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.

ข้อมูลเพิ่มเติม