พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ลงนามในบันทึกข้อตกลง) รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ลงนาม/พยาน) โดยคณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการ เรื่อง “การจัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ หอนก ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2564