คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างนักวิจัยกับผู้บริหารระดับส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานที่ตรงตามตวามต้องการในการพัฒนาเมืองของประชาชนและเทศบาลนครหาดใหญ่ และร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา