คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย” โดยวิทยากร คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ในการนี้ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล